Резолюція

XVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Педагогічні читання-2017» з проблеми:

«Актуальні питання сурдопедагогічної теорії та практики

на сучасному етапі реформування освіти України»

 

Кафедра сурдопедагогіки імені М.Д. Ярмаченка факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2000 році актуалізувала питання про ефективність і дієвість зв’язку сурдопедагогічної теорії та практики. З метою розгортання наукових надбань з сурдопедагогіки та вивчення потреб практики була проведена XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні читання — 2017», що проходила на базі ФКПП Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова з 15 по 20 травня 2017 року з проблеми: «Актуальні питання сурдопедагогічної теорії та практики на сучасному етапі реформування освіти України».

На конференції було розглянуто такі питання: сучасні інноваційні технології навчання; методика використання сурдотехнічних засобів;  навчання дітей з кохлеарною імплантацією; механізми мовлення та ефективні методи втручання; функції міміко-жестового мовлення в розвитку дітей з вадами слуху; співвідношення вербального та міміко-жестового мовлення в умовах ефективної динаміки розвитку дитини з порушенням слуху в онтогенезі; полісенсорність у розвитку дітей з вадами слуху; інклюзивність та умови її реалізації у світі; загальнодефектологічні підходи у навчально-виховному процесі спеціальної освіти; підготовка фахівців вищої кваліфікації; вчитель-дефектолог як кваліфікація, нозології та види порушень.

Прослухавши та обговоривши наукові доповіді та виступи практичних працівників, учасники педагогічних читань ухвалили:

 1. XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні читання-2017» на тему: «Актуальні питання сурдопедагогічної теорії та практики на сучасному етапі реформування освіти України», що організована НПУ імені М. П. Драгоманова (в особі кафедри сурдопедагогіки) засвідчила значущість обраної проблеми для сурдопедагогічної спільноти України й необхідність проведення такого заходу у майбутньому.
 2. Перебудова системи освіти на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства, перепрофілювання більшості спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху на багатопрофільні центри, детермінує проблему перепідготовки сурдопедагогів для роботи з дітьми різних нозологій.

У зв’язку з цим, просити кафедру сурдопедагогіки проводити курси підвищення кваліфікації фахівців багатопрофільних центрів, що в майбутньому планують працювати з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з урахуванням науково-вивірених даних щодо діагностики і корекції вад розвитку дітей різних нозологій.

 1. Діти з порушеннями слуху мають особливості розвитку психічних процесів, що безпосередньо пов’язані з їхньою пізнавальною діяльністю, соціалізацією та комунікативними особливостями. Такі діти потребують організованого навчання у спеціальних закладах освіти.

У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне порушити перед МОН України питання з приводу доцільності збереження спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху як установ з корекційно-компенсаторним спрямуванням, фахівців яких професійно допомагають глухим і слабочуючим учням оволодіти теоретичними знаннями і практичними уміннями, розвивають високий рівень оволодіння навичками спілкування та досягнення особами з порушеннями слуху максимальної самостійності.

 1. Фахівцям освіти України звернути увагу на досвід дорослих осіб з вадами слуху, які об’єднані в Громадську організацію УТОГ, стоять на чіткій та однозначній позиції, що дитина з вадами слуху потребує відмінної від інших категорій дітей допомоги, яка існує і ефективно функціонує в Україні в рамках навчання та виховання в спеціальних школах для глухих та спеціальних школах для слабочуючих дітей. Узгоджену думку про необхідність збереження спеціальних шкіл для глухих дітей та шкіл для слабочуючих дітей висловила голова Правління УТОГ Чепчина Ірина Іванівна. Разом з тим, побутові та інші умови можуть бути удосконалені та профінансовані.
 2. У зв’язку зі змінами у законодавчому та нормативно-правовому забезпеченні системи освіти України, у частині прав батьків щодо вибору типу та змісту навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, пропонуємо ПМПК залишити за батьками (або уповноваженими особами) право остаточного вибору навчального закладу для дитини за умови надання їм повної інформації щодо науково-обгрунтованого прогнозу розвитку дитини з психофізичними та мовленнєвими порушеннями.
 3. Просити фахівців та керівників підрозділів різного рівня МОН України звернути увагу на існування негативної практики переведення глухих дітей на індивідуальне навчання вдома. У зв’язку з цим, забезпечити для таких дітей оптимальний сурдопедагогічний вплив в рамках функціонування або спеціальних шкіл, або інклюзивної форми навчання.
 4. За умови вибору батьками інклюзивної форми навчання для дітей з вадами слуху доцільно забезпечити їх у масових шкільних закладах професійним сурдопедагогічним супроводом та оснащенням.
 5. У відборі форми навчання дітей з вадами слуху брати до уваги встановлені і доведені положення про те, що провідними засобами їхнього розвитку виступають вербальні засоби, а провідними засобами міжособистісного спілкування осіб з вадами слуху є міміко-жестове мовлення.
 6. Всім освітнім ланкам України та кожному педагогу зокрема, дотримуватися надання кваліфікованої сурдопедагогічної допомоги дітям з вадами слуху, яка за своєю професійною насиченістю різко відрізняється від логопедії, тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки. У зв’язку з цим відслідковувати правильність кадрового відбору фахівців для роботи з глухими та слабочуючими дітьми, що може бути забезпечена лише фахівцем-сурдопедагогом. Вважати недопустимою практику, коли корекційна допомога здійснюється іншими спеціалістами.
 7. У зв’язку з переструктуруванням системи спрямування дітей з вадами слуху в спеціальні школи на нових засадах, доцільно було б просити МОН України узгодити документи, які регламентують правила прийому дітей у школу. Зокрема, на сьогодні у нових вимогах основним документом є заява батьків, а в інших документах – рекомендація ПМПК та направлення із системи освіти.
 8. Просити МОН України надати методичні рекомендації щодо розрахунку ставок та кількості годин на ставку у дошкільних закладах, дошкільних відділеннях та дошкільних групах для дітей з вадами слуху.
 9. Просити керівництво МОН України повернутись до розгляду питання та виділити кошти для реалізації програми «Національний план дій з реалізації конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів» на період до 2020 року», прийнятої Кабінетом міністрів від 12.08.2012 р. за №706 – р. про:

1) створення науково-дослідного центру «Вивчення проблем глухоти»;

2) здійснення заходів щодо підготовки сурдоперекладачів;

3) забезпечення видання дослідницьких та науково-методичних матеріалів з міміко-жестового мовлення та сурдоперекладу.

 1. Просити МОН України внести в класифікатор професій професію «Сурдопедагог», як єдину професію, яка має спеціальні компетенції для реалізації всебічного розвитку дітей з вадами слуху та успішної інтеграції її у соціум.
 2. Просимо МОН України надати роз’яснення про те, що віднесено до повного та неповного державного утримання при перебуванні глухих або слабосуючих дітей в спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрів.
 3. Виходячи із специфіки навчально-виховного процесу та управління спеціальними школами-інтернатами для глухих дітей та спеціальними школами-інтернатами для слабочуючих дітей є нагальна необхідність провести курсову перепідготовку кадрів керівного складу освітян, саме директорів спеціальних шкіл. У зв’язку з цим, просимо ректора НПУ імені М. П. Драгоманова академіка В. П. Андрущенка, відповідні структури МОН України та ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України академіка В. В. Олійника доручити відповідним структурним організаціям у 2017-2018 навчальному році провести курси підвищення кваліфікації для директорів спеціальних освітніх закладів для дітей з вадами слуху.
 4. Жоден із ВНЗ України не готує відповідних фахівців для проведення музично-ритмічних занять в спеціальних школах-інтернатах для глухих дітей та в спеціальних школах-інтернатах для слабочуючих дітей. Просити МОН України та ректора НПУ імені М. П. Драгоманова академіка В. П. Андрущенка відкрити нову спеціальність та готувати на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова фахівців з музично-ритмічних для спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами слуху.
 5. Керівництву України звернути увагу на роль, покладену на вид освітнього закладу «спеціальна школа-інтернат для глухих дітей» та «спеціальна школа-інтернат для слабочуючих дітей» (на сьогодні інші, не наукові, а технічні назви), який за своєю організацією та фаховою насиченістю навчально-виховного процесу передбачає від підйому до відбою дотримання корекції слухового сприймання, вимови, формування міміко-жестового мовлення, розвиток особистості дитини з вадами слуху. Перебування в спеціальній школі-інтернаті пов’язане ще й з тим, що в області таких дітей є невелика кількість і їх привозять батьки, зазвичай, на 5 днів, в одну школу. В кожній області України, як правило, є одна школа для глухих дітей та одна школа для слабочуючих дітей, тобто дві школи. Окрім навчально-виховного процесу школа-інтернат має нести в собі ознаки теплої, люблячої домівки. Тому, ліквідація харчоблоку зі спеціальних шкіл та встановлення тендерів, коли певні структури привозять готові страви 3-4 рази на день, руйнує уявлення дітей, що школа-інтернат для них – це їхній дім на ці дні, де вони не лише вчаться, а й граються, чаюють, спілкуються, співають і танцюють. Українська сімейна традиція передбачає, що дім пахне пирогами, він приємний, є охоронцем дитини і вкрай рідко, коли в Україні родини кожного дня завжди замовляють їжу в ресторані. Виховуючи дітей з вадами слуху в національному дусі, навряд чи правильно привозити їм їжу із зовні.
 6. Розглянути можливість фінансування центрів розвитку дітей з вадами слуху, які знаходяться у відомстві МОЗ України, з метою придбання ними сурдопедагогічних засобів для здійснення успішної корекції. Зокрема, це стосується унікального в Україні центру «СУВАГ» в Києві, який знаходиться у розпорядженні МОЗ і успішно фінансується ним, але може придбати лише медичне обладнання, в той час, як діти з 2-х років і старше потребують на заняттях іграшок, наочності, конструкторів, обладнання, книжок, сучасних технічних електронних засобів та іншого обладнання відповідно віковим та онтогенетичним особливостям.
 7. У зв’язку з існуванням на території України непідконтрольних територій, які знаходяться в Луганській та Донецькій областях, просимо МОН України звернути увагу на те, що спеціальні школи-інтернати для дітей з вадами слуху, в які були спрямовані всі діти цих областей, знаходяться безпосередньо в м. Донецьку та м. Луганську. Ті діти, які з контрольованих територій раніше вчилися в м. Донецьк та м. Луганськ на сьогодні не всі охоплені навчанням та вихованням. У зв’язку з цим, просимо надати доручення відповідним структурам даних областей виявити таких дітей та спрямувати їх на навчання та виховання у відповідні школи, які нададуть дітям можливості оптимального розвитку.
 8. Створити WEB-сторінку ГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про дітей з вадами слуху України «Інститут сурдопедагогічної політики» в мережі Інтернет з метою сегментного інформування суспільства з проблем сурдонозології.
 9. Відкрити сторінку у фейсбуці з відкритим доступом з метою створення ареалу віртуального спілкування, підтримання зв’язку з певною аудиторією, публікації постів, світлин, коментарів, посилань, відео тощо.
 10. Рекомендувати провести наступну, ХІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогічні читання-2018» у травні 2018 рокув м. Києві.

 

Оргкомітет